Bộ phận Hỗ trợ / Dịch vụ Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi hoạt động 24/7 và chúng tôi sẽ giải đáp ngay mọi cuộc gọi với chuyên gia hỗ trợ trực tiếp. Nếu khách hàng không thể liên lạc với chuyên gia hỗ trợ do khối lượng cuộc gọi quá nhiều, họ có tùy chọn chờ đợi hoặc để lại thư thoại. Nếu thư thoại được lưu lại trong hệ thống của chúng tôi, thông báo sẽ được gửi ngay cho nhóm của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng một hệ thống bán vé Help Desk được tích hợp hoàn toàn, phát triển đặc biệt để theo dõi tất cả các cuộc gọi và sự cố hỗ trợ. Hệ thống này được phát triển trong nhà và được tích hợp hoàn toàn với tất cả các hệ thống có liên quan khác do đó cung cấp một hệ thống cố kết.
Đội ngũ phát triển của chúng tôi làm việc chặt chẽ với đội hỗ trợ/ nhóm hỗ trợ khách hàng, cho phép chúng tôi phản hồi rất nhanh chóng nếu có thêm yêu cầu. Một phân tích chi tiết về tất cả các cuộc gọi hỗ trợ được thực hiện thường xuyên. Kết quả của phân tích này giúp tăng cường sản phẩm và hỗ trợ của chúng tôi.
Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với khách hàng trong suốt các giai đoạn hợp tác, từ việc xác định giải pháp tốt nhất thông qua thử nghiệm, phân phối, triển khai và đào tạo. Chúng tôi cũng theo dõi khách hàng của mình để đảm bảo sử dụng hợp lý việc cài đặt thiết bị.